Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2017

17:44
wasteland
17:43
wasteland
17:43
7220 91b1 390
Reposted fromvaka vaka viamslexi mslexi
17:43
17:43
8067 d94e 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viamslexi mslexi
wasteland
17:42
- Daj mi trzy godziny, potem zarezerwuj przynajmniej osiem.
- Jaka skromność... zarezerwuję cały dzień.
- Następny lepiej też. Nie wiadomo czy będziesz mogła chodzić.
— Perwersje z serii "mistrz podrywu".
Reposted frompensieve pensieve viamslexi mslexi
17:42
8071 5b13 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viamslexi mslexi
wasteland
17:41
wasteland
17:41
wasteland
17:40
Jak się pieprzy, to się pieprzy. Na całego. Nigdy się nie pieprzy w życiu na pół. Albo na trzy czwarte. Zawsze na całość.
— Andrzej Ziemiański
wasteland
17:40
17:40
17:40
9139 751d 390
Reposted fromLazhward Lazhward viashakeme shakeme
wasteland
17:39
9301 ef10 390
Hannibal S03E04
wasteland
17:39
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viakamykowata kamykowata
wasteland
17:38
6154 046b
Reposted fromipo ipo viakamykowata kamykowata
17:38
wasteland
17:38
9717 aba4 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viakamykowata kamykowata
17:38
2731 5745 390

When you had a rough day and your gf does this:

Reposted frommyry myry viakamykowata kamykowata
wasteland
17:37

skypig357:

giflounge:

1944 - Snowball the cat tries to take over a machine gun in Normandy so she can shoot some Nazis herself.

Blessed post. Good kitty

Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakamykowata kamykowata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl